Menu

Ekogeologiniai Tyrimai

 

Ekogeologiniai tyrimai – skirti įvertinti aplinkos užterštumą.

Tyrimų tikslas – įvertinti tiriamos teritorijos galimai esamą, dirvožemio, grunto ir požeminio vandens, užterštumą.

Atliekame preliminariuosius, detaliuosius ir papildomus ekogeologinius tyrimus. Parengiame užterštų teritorijų tvarkymo planus. Paruošiame aplinkos monitoringo programas, įrengiame monitoringo tinklą.

Tyrimų uždaviniai – atlikti dirvožemio, grunto ir požeminio vandens ekogeologinį tyrimą ir pagal gautus tyrimo rezultatus įvertinti tiriamos teritorijos užterštumą ir galimai daromą neigiamą poveikį aplinkai, bei palyginami tyrimo rezultatai su anksčiau atliktais tyrimais (jeigu jie buvo daryti).

Preliminarūs ekogeologiniai tyrimai – jų metu yra nustatoma cheminė tarša kuri yra grunte arba požeminiame vandenyje. Radus taršą yra įvertinamas poveikis aplinkai. Gautais tyrimo rezultatai yra sprendžiama ar yra būtina atlinkti detalųjį ekogeologinį tyrimą.

Detalusis ekogeologinis tyrimas – atliekamas tada, kai yra randamas taršos židinys atlikus preliminariuosius ekogeologinius tyrimus, kuris gali kelti pavojų aplinkai.

Papildomi ekogeologiniai tyrimai – atliekami tada, kai to reikalauja užterštos teritorijos tvarkymo planas.

 

Aplinkos monitoringas

 

ekogeologiniai tyrimai, vandens monitoringas, hidrogeologiniai tyrimai

Aplinkos monitoringo programos yra sudaromos atlikus ekogeologinį tyrimą, jos yra suderinamos su Aplinkos apsaugos agentūra ir Geologijos tarnyba. Remiantis tyrimų medžiaga yra nustatomi monitoringo stebėjimo taškai, kuriuose yra atliekamas koncentracijų kitimo stebėjimas. Kas metus yra paruošiamos kasmetinės monitoringo ataskaitos.